Một số thư viện ebook

Ebook:

http://books.google.com/

http://www.xiebook.com/

http://knowfree.net/

http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page

http://www.netlibrary.net/

http://public-library.net/

http://ebook.edu.net.vn/

http://www.vietnamwebsite.net/ebook/

http://www.thuvien-ebook.com/home/index.php

http://www.thuviensachviet.com/

Bài báo trên IEEE, ACM:

http://citeseer.ist.psu.edu/

http://scholar.google.com/

http://libra.msra.cn/

Thêm một kho rất nhiều sách hay trên box.net:

http://www.box.net/public/cvultd55hy#main

Xem thử nè:

Leave a Comment

Bạn làm theo hướng dẫn của hình bên dưới để submit comment
Clickcha - The One-Click Captcha